Site İçi Arama


 

B-Adrenerjik Reseptör Antagonistleri Antikolinerjikler ve Amantadin Antihistaminikler Barbitüratlar ve Benzer Etkili İlaçlar Benzodiazepin Reseptör Agonist ve Antagonistleri Bromokriptin Bupropion Buspirone Kalsiyum Kanal İnhibitörleri Karbamazepin Klonidin Klozapin Dantrolen Disülfiram L-Dopa Antipsikotikler Fenfluramin Lityum Metadon MAOI Naltrekson SSRI Sempatomimetikler Takrin Tiroid Hormonları Trazadon ve Nefazodon TCA’lar L-Triptofan Valproat Venlafaksin Yohimbin

 

TEDAVİLER

BİYOLOJİK TEDAVİLER

İLAÇLAR

BUSPİRONE

Buspiron (Buspar) ABD’de piyasada bulunan ilk azapran ilaçtır. Anksiyete bozukluklarının tedavisi için geliştirilmiştir. Buspiron benzodiazepin ve barbitüratlara benzemez ve gamaaminobutirik asit (GABA) nörotransmitler sistemini direkt olarak etkilemez.

Benzodiazepin ve barbitüratlardan farklı olarak buspironun sedatif, hipnotik, kas gevşetici veya antikonvülsan etkisi yoktur. Bu tür ilaçların aksine buspironun bağımlılık potansiyeli düşüktür ve yoksunluk fenomeni veya kognitif bozukluk yapmaz.

Generalize anksiyete bozukluklarının tedavisinde buspironun etkinlik ve güvenilirliği en az 10 plasebo kontrollü çalışma ile gösterilmiştir. Bağımlılık riski yüksek hasta gruplarında bile buspironun kötüye kullanım potansiyeli yoktur.

En sık görülen yan etkiler başağrısı, bulantı, sersemlik ve nadiren uykusuzluktur. Buspiron ile sedasyon olmaz. Buspironun fazla alımına bağlı ölüm bildirilmemiştir ve fetal dozun (LD50) önerilen günlük dozun 160–550 katı olduğu hesaplanmıştır.

Buspiron MAO inhibitörleri ile birlikte kullanılmamalıdır ve MAO inhibitörlerinin kesilmesi ve buspiron tedavisinin başlaması arasında iki haftalık bir dönem geçmelidir.

 
Üye Girişi


Kullanıcı Adı


Şifre
 


Şifremi Unuttum